top of page

Privacyverklaring Villa Fura

1.ALGEMEEN

De vzw Villa Fura  hecht veel waarde aan je privacy en de bescherming van je persoonsgegevens.

In deze privacyverklaring willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens. Wij doen er alles aan om je privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. De vzw Villa Fura houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (ook gekend als GDPR). 

Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

 • je persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in deze Privacyverklaring;

 • verwerking van je persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;

 • vragen om je uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van je persoonsgegevens;

 • passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van je persoonsgegevens gewaarborgd is;

 • geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;

 • op de hoogte zijn van je rechten als betrokken persoon omtrent je persoonsgegevens, je hierop willen attent maken en deze willen  respecteren.

Als vzw Villa Fura zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van je persoonsgegevens. Indien je na het doornemen van onze privacyverklaring, of in algemenere zin, vragen hebt hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via onderstaande contactgegevens:

 

Bestuursorgaan vzw Villa Fura

Zetel:  O.L Vrouwenstraat 15, 3080 Tervuren

Ondernemingsnr : 0659.728.177

Emailadres: villa.fura@telenet.be

Website : https://villafura.be/

RPR : gerechtelijk arrondissement Leuven

 

1.1.Waarom verwerken wij persoonsgegevens?

Je persoonsgegevens worden door Villa Fura verwerkt ten behoeve van de volgende doeleinden en rechtsgronden :

 

 • om een contract af te sluiten als je een bewoner wordt van het huis Villa Fura (gerechtvaardigd belang)

 • om te kunnen deelnemen aan de activiteiten van Villa Fura (uitvoering overeenkomst)

 • om een verzekering af te sluiten (burgerlijke aansprakelijkheid en/of ongevallen)

 • Het versturen van nieuwsbrieven en uitnodigingen (gerechtvaardigd belang)

 • Het bekomen van subsidiëring door de overheid (wettelijke verplichting)

 • Fondsenwerving (gerechtvaardigd belang)

1.2.Welke gegevens verwerken we?

Wij kunnen  de volgende persoonsgegevens van je vragen, opslaan, verzamelen en verwerken voor de volgende doelstellingen  :

 • Identificatiegegevens : naam, voornaam, adres, telefoonnummer, e-mail voor het ledenbestand

 • Rijksregisternummer voor de aangifte bij de griffie en/of verzekering

 • Persoonlijke kenmerken : geslacht, geboortedatum voor deelname activiteiten

 • Rekeningnummer : voor financiële transacties

 • Deelname aan activiteiten: gegevens gevraagd door een verwerker, beeldmateriaal

 

1.3.Wie verwerkt de gegevens?

De gegevens worden verwerkt door volgende personen in onze organisatie

 • Bestuursorgaan van de vzw Villa Fura

1.4.Verstrekking aan derden

De gegevens die je aan ons geeft kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden.

 

Zo maken wij gebruik van een derde partij (verwerker) voor

 • De verzekering voor ongevallen : via makelaar INSUCOVER - AG

 • De verzekering Burgerlijke aansprakelijkheid en vrijwilligers : via makelaar INSUCOVER ( D.A.S en AG)

 • Vlaams studie- en documentatiecentrum voor VZW's vzw

 • Overheidsinstanties

 • Het opslaan en verwerken van gegevens in de Cloud (beveiligde google-drive)

 • Onderhoud  van de website en facebook

 • Email (afhankelijk van de provider van het bestuurslid)

 • Als nodig, contacten met de zorgpartner De Kerselaar

 • Als nodig, contacten met de verhuurder Elk Zijn Huis

 

Wij geven nooit persoonsgegevens door aan verwerkers (andere partijen) dan diegene waarmee we een verwerkersovereenkomst hebben afgesloten.

 

Met deze partijen (verwerkers) maken wij hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van je persoonsgegevens te waarborgen.

 

Verder zullen wij de verstrekte gegevens niet aan derden doorgeven tenzij dit wettelijk verplicht en/of toegestaan is, zoals bv. in het kader van een politioneel of gerechtelijk onderzoek.

 

Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien je ons hier toestemming voor geeft.  Deze toestemming kan ten allen tijde ingetrokken worden, zonder dat dit afbreuk doet aan de rechtmatigheid van de verwerking voor de intrekking daarvan.

 

Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen die gevestigd zijn buiten de EU.

 

1.5.Minderjarigen

Wij verwerken alleen persoonsgegevens van personen jonger dan 18  jaar indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder of wettelijke vertegenwoordiger.

 

1.6.Bewaartermijn

De vzw Villa Fura bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist.

De bewaartermijnen zijn vastgelegd in ons Register van gegevensverwerking (zie https://villafura.be/)

 

1.7.Beveiliging van de gegevens

Volgende passende technische en organisatorische maatregelen zijn genomen om persoonsgegevens te beschermen tegen onrechtmatige verwerking:

 

 • Alle personen die namens de vzw Villa Fura  van je gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan;

 • We hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen;

 • Wij maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten;

 • We testen en evalueren regelmatig onze maatregelen;

 • Onze medewerkers zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens.

 

1.8.Je rechten omtrent je gegevens

Je hebt recht op inzage, kopie, aanpassing of het wissen van de persoonsgegevens die wij ontvangen hebben.  Via het hoger vermeld adres kun je hier ons hiervoor contacteren. 

 

Tevens kun je bezwaar indienen tegen de verwerking van je persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door één van onze verwerkers.

 

Ook heb je het recht om de verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan jezelf of in jouw opdracht direct aan een andere partij.

 

Wij vragen je om je te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken.

 

1.9.Klachten

Mocht je een klacht hebben over de verwerking van je persoonsgegevens dan vragen wij je hierover direct contact met ons op te nemen.

 

Je hebt altijd het recht een klacht in te dienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit (GBA):

Drukpersstraat 35

1000 Brussel

https:// www.gegevensbeschermingsautoriteit.be

 

1.10.Wijziging privacyverklaring

De vzw Villa Fura  kan de privacyverklaring steeds wijzigen.  Voor elke belangrijke inhoudelijke wijziging zullen we je informeren via een nieuwsbrief.

De meeste recente versie vind je altijd terug op de website https://villafura.be/

 

Deze eerste versie is  bevestigd door het bestuursorgaan op datum 9 november 2021.

bottom of page